Skip to main content

Podmienky prenájmu

Doklady potrebné k uzatvoreniu zmluvy

Fyzické osoby

– občiansky preukaz alebo cestovný pas
– vek vodiča zapožičaného automobilu musí byť minimálne 18 rokov,
– u vodiča zapožičaného automobilu vodičský preukaz skupiny B

Právnické osoby / SZČO

– občiansky preukaz osôb ktoré budú vozidlo používať
– overené splnomocnenie k podpisu zmluvy a prevzatiu vozidla, ak zmluvu podpisuje iná osoba ako osoba uvedená vo výpise z obchodného registra resp. v živnostenskom liste

Platobné podmienky

– akceptujeme platbu v hotovosti alebo bežné platobné karty
– platba za prenájom je realizovaná vopred pri preberaní vozidla
– platba za prípadné prekročenie limitu kilometrov sa doučtuje po vrátení vozidla

Záloha za vozidlo

– vratná záloha sa skladá pri preberaní vozidla iba v hotovosti
– výška zálohy je 300€

Ceny prenájmu auta, účtovanie

– naša spoločnosť je platcom DPH
– v cenníku sú uvedené ceny za jeden deň prenájmu (24hod) závislé od typu vozidla a dĺžky prenájmu
– pri prekročení tejto doby o viac ako 120 minút, sa účtuje ďalší deň prenájmu

V cene prenájmu auta je zahrnuté

– komplexné poistenie
– sezónne prezutie
– vozidlá sa prenajímajú a vracajú s plnou nádržou, ak nie je dohodnuté alebo určené inak.
– ročná dialničná známka pre SR
– asistenčné služby pri poruche vozidla a služby spojené s likvidáciou poistnej udalosti
– výmena prevádzkových náplní počas dlhodobého prenájmu (s výnimkou pohonných hmôt)
v cene prenájmu máte k dispozícii 300 km na 24 hodín, ak nie je dohodnuté inak.
– nad rámec prejazdených kilometrov účtujeme 20 centov za km, ak nie je dohodnuté inak.

Dlhodobý prenájom auta

 
– dlhodobý prenájom znamená prenájom na minimálne jeden mesiac
– informácie o dlhodobom prenájme Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 0949 509 777

Odovzdanie a prevzatie vozidla

– odovzdanie a prevzatie vozidla mimo otváracích hodín (8.00-17.00) a počas víkendov je teraz zdarma

Poistenie

 
– všetky vozidlá sú zákonne aj havarijne poistené
– spoluúčasť pri krádeži alebo škodovej udalosti na vypožičanom vozidle hradí nájomca, vo výške 5% zo vzniknutej škody, minimálne 300€
– v prípade užitia drog, alkoholických nápojov alebo iných omamných látok je nájomca zodpovedný za škody na vozidle v plnej výške

Cesta do zahraničia

– pri ceste do zahraničia je nájomca povinný o tejto skutočnosti oboznámiť prenajímateľa vopred

Ďalšie informácie

 – nájomca zodpovedá za všetky pokuty spôsobené porušením právnych predpisov počas doby prenájmu
– autopožičovňa nezodpovedá za majetok klienta a za veci ponechané vo vozidle, vrátane panelu od rádia
– ceny sú stanovené dohodou a autopožičovňa si vyhradzuje právo na úpravu cien
– autopožičovňa si vyhradzuje zamietnutie prenájmu bez udania dôvodu

Náhľad zmluvných podmienok:

 1. Predmet nájmu

Prenajímateľ sa zaväzuje prenechať nájomcovi motorového vozidlo s kompletnou povinnou výbavou, plnohodnotnou rezervou a plnou palivovou nádržou a osvedčenie o evidencii vozidla, potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení vozidla a havarijnom poistení vozidla (ďalej len „vozidlo“) na dočasné užívanie a nájomca sa zaväzuje za to zaplatiť prenajímateľovi odplatu.

 

III. Prevzatie a vrátenie vozidla

Prenajímateľ svojim podpisom vyhlasuje, že prevzal vozidlo v  stave aké mu bolo odovzdané, na vady bol upozornený. Nájomca sa zaväzuje vrátiť vozidlo v rovnakom stave, nepoškodené s ohľadom na obvyklé opotrebenie, vyčistené a s plnou palivovou nádržou a v dohodnutom termíne.

 

 1. Práva a povinnosti nájomcu
 • Vozidlo môže byť používané len nájomcom, ak nie je dohodnuté inak.
 • Nájomca je povinný vozidlo užívať výhradne za účelom pre ktorý je určené a dodržiavať všetky dopravné, colné a iné platné právne predpisy. Nájomca je povinný vozidlo užívať spôsobom obvyklým a zodpovedajúcim normám a predpisom pre vozidlo, najmä dodržiavať parametre stanovené výrobcom týkajúce sa technického stavu vozidla, množstva motorového oleja, chladiacej kvapaliny, tlaku v pneumatikách a pod.
 • Nájomca je povinný riadne sa o vozidlo starať a predchádzať vzniku škody. Nájomca je povinný zabezpečiť vozidlo proti krádeži, poškodeniu alebo zásahu tretích osôb, ktoré nie sú oprávnené užívať vozidlo. Prenajímateľ odporúča využívať za účelom parkovania parkoviská a garáže, ktoré sú strážené.
 • Nájomca ďalej nesmie:
 1. prenechať vozidlo inej než v zmluve uvedenej osobe,
 2. zúčastniť sa s vozidlom motoristických závodov a súťaží,
 3. používať vozidlo za úplatu za účelom transportu osôb alebo majetku,
 4. užívať vozidlo na cesty do krajín mimo členských štátov Schengenskej dohody a
 5. uskutočňovať na vozidle zmeny a úpravy.

 

 • Prenajímateľ je oprávnený kedykoľvek uskutočniť kontrolu vozidla za účelom zistenia, či je vozidlo užívané riadne a v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Nájomca je povinný túto kontrolu prenajímateľovi umožniť.
 • Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi bezodkladne výskyt všetkých závad, ktoré sa behom užívania na vozidle prejavia a vyžadujú opravu. Ak nájomca nesplní do 24 hodín túto povinnosť, bude prenajímateľovi zodpovedať za škodu, ktorá na základe jeho omeškania v dôsledku neoznámenia závady vznikla.
 • Všetky poplatky za užívanie vozidla v členských štátoch Schengenskej dohody okrem Slovenskej republiky znáša nájomca.
 • V prípade ak chce nájomca predĺžiť prenájom vozidla, dá telefonicky túto skutočnosť na vedomie prenajímateľovi min.24h pred ukončením doby prenájmu. Ak nájomca v dohodnutom termíne vozidlo nevráti alebo sa nepredĺži nájomná zmluva podľa vyššie uvedených podmienok, bude toto posudzované ako neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla podľa par.216 a 217 Trestného zákona a na nájomcu bude podané trestné oznámenie.

 

 1. Zodpovednosť za škodu, poistenie a postup
 • Prenajímateľ prehlasuje, že uzavrel s oprávnenou poisťovňou zmluvu o povinnom zmluvnom poistení vozidla.
 • Nájomca zodpovedá prenajímateľovi za škodu vzniknutú na vozidle v dobe od prevzatia vozidla nájomcom do jeho vrátenia prenajímateľovi v rozsahu spoluúčasti prenajímateľa na škode na vozidle (300€ alebo 5% z celkovej škody, vždy čo je vyššie) a v prípade odcudzenia vozidla v rozsahu spoluúčasti prenajímateľa na škode na vozidle a vo výške dane z pridanej hodnoty, ktorú poisťovňa v rámci vyplatenia zostatkovej hodnoty vozidla neuhrádza. Ak pôvodca škody alebo poisťovňa z nejakého dôvodu neuzná nárok na náhradu škody, nájomca je povinný zaplatiť všetky škody, ktoré nebudú zaplatené z havarijného poistenia.
 • Zodpovednosť za škodu na zdraví spôsobenú nájomcom účastníkom dopravnej nehody znáša v plnej výške nájomca.
 • V prípade dopravnej nehody, odcudzenia alebo poškodenia vozidla, alebo jeho časti a ďalej v prípade, ak by došlo v dôsledku dopravnej nehody k poraneniu alebo usmrteniu osôb (nezávisle na zavinení nájomcu) je nájomca vždy povinný privolať políciu.
 • V prípade akejkoľvek poistnej udalosti je nájomca povinný riadne vyplniť formulár „Hlásenie nehody a poškodenia vozidla“, ktorý obdrží spolu s dokladmi k vozidlu. Ďalej je nájomca povinný zaistiť súpis všetkých účastníkov dopravnej nehody, ako i svedkov, vrátane osobných údajov zúčastnených osôb a ďalej je povinný zaistiť popis vozidiel – účastníkov nehody – a zaznamenať ich ŠPZ, a to vrátane údajov potrebných pre riadne hlásenie dopravnej nehody poisťovni. Ak je vozidlo v dôsledku dopravnej nehody nepojazdné, je nájomca povinný zabezpečiť vozidlo proti ďalšiemu poškodeniu či odcudzeniu.
 • Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi bezodkladne každú poistnú udalosť na vozidle (odcudzenie alebo poškodenie vozidla) a oznámiť miesto, na ktorom sa vozidlo nachádza, ďalej je povinný oznámiť prenajímateľovi následky nehody, spočívajúce v poranení alebo usmrtení osôb a odovzdať mu do 24 hodín od vzniku udalosti doklady a kľúče od vozidla. Ďalej je nájomca povinný zaistiť okamžité odovzdanie riadne vyplneného formulára „Hlásenie nehody a poškodenia vozidla“. Nájomca je povinný poskytovať polícii, prenajímateľovi a poisťovni súčinnosť pri vyšetrovaní nehody v rámci likvidácie poistnej udalosti a v rámci súdneho konania.
 • Pokuty za dopravné priestupky spôsobené vozidlom v čase trvania zmluvy (aj v prípade dodatočného oznámenia) znáša nájomca. Škody na povinnej výbave, plnohodnotnej rezerve a škody spôsobené stratou kľúčov alebo dokladov znáša v plnej výške nájomca podľa cenníka. Škodu na kolese vozidla, ktoré má defekt, znáša nájomca.

 

 1. Odplata
 • Nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi pri prevzatí vozidla odplatu za nájom a vratnú kauciu.
 • Nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi pri vrátení vozidla poplatok za omeškanie vo výške 50€ za každý začatý kalendárny deň omeškania s vrátením vozidla v čase podľa čl. III tejto Zmluvy, pričom za omeškanie sa považuje zmeškanie vrátenia vozidla o viac ako dve hodiny.
 • Nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi pri vrátení vozidla poplatok 100€ za neúplný stav palivovej nádrže (stav pri preberaní).
 • Nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi pri vrátení vozidla, ktoré nie je vyčistené poplatok 50€. Toto ustanovenie neplatí, ak sa prenajímateľ a nájomca vzájomne dohodnú inak. V prípade silného znečistenia bude nájomcovi naúčtovaných 150€ za vyčistenie vozidla.
 • Vo vozidle je zakázané fajčiť, prevážať zvieratá a voziť znečistené veci. Porušením tejto podmienky bude zákazníkovi naúčtovaný poplatok za vytepovanie vozidla vo výške 150€ s DPH.
 • Nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi pri vrátení vozidla zmluvnú pokutu za každé jednotlivé nesplnenie povinností podľa čl. V tejto zmluvy vo výške 300€ a dodatočne splniť povinnosti podľa čl. V tejto zmluvy.
 • Nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi okrem spoluúčasti podľa čl. V tejto zmluvy v prípade porušenia povinností podľa čl. V tejto zmluvy náhradu za stratu na nájomnom vo výške 50€ za každý začatý kalendárny deň, a to až do dňa kedy bude prenajímateľovi vozidlo spôsobilé na prenájom vrátené, a to na základe riadne vystavenej faktúry so splatnosťou 5 kalendárnych dní.
 • Vozidlo je možné prevziať a odovzdať v pracovných dňoch v čase od 8.00 – 17.00. Za prevzatie a odovzdanie vozidla mimo otváracích hodín a počas sviatkov sa účtuje poplatok vo výške 0€.
 • Ceny sú uvedené bez DPH. Prenajímateľ je platcom DPH.

VII. Záverečné ustanovenia

 • Nesplnenie povinnosti jednou zmluvnou stranou je dôvodom na odstúpenie od zmluvy druhou zmluvnou stranou.
 • Nájomca súhlasí s tým, aby údaje z tejto zmluvy vrátane jeho osobných údajov (kópia občianského preukazu a vodičského preukazu) boli spracované a uchované v informačnom systéme a účtovníctve prenajímateľa. Pre prípad, že bude potrebné overiť alebo potvrdiť solventnosť nájomcu, nájomca súhlasí, aby k tomu boli využité, príp. poskytnuté tieto jeho osobné údaje tretej osobe. Nájomca je pre prípad omeškania s vrátením vozidla prenajímateľovi v stanovenom termíne a na určenom mieste uzrozumený s tým, že prenajímateľ ohlási toto vozidlo ako stratené alebo odcudzené policajným orgánom, príp. podá žalobu na príslušnom súde s tým, že dôsledky, ktoré pre nájomcu môžu z takej skutočnosti vyplynúť, nesie výlučne nájomca.
 • Táto zmluva vzniká a nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
 • Vzájomné vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto zmluve, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (zákon č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) a iných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky okrem kolíznych ustanovení medzinárodného práva súkromného.
 • Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na potvrdenie toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju vlastnoručne podpísali.
 • Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden (1) rovnopis.

V Michalovciach, dňa 16.4.2024